Venres negros

O artigo 20 da Constitución española de 1978 determina que as cidadás temos dereito a “comunicar ou recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión”. Este é un dos dereitos fundamentais nunha democracia avanzada pois, para que unha persoa poida exercer os seus dereitos e obrigas como cidadá, por exemplo, votar nas eleccións, esta …